เว็บแทงบอลออนไลน์ เล่นบอลสด UFABET แทงบอลสดยูฟ่าเบท

เว็บแทงบอลออนไลน์ เล่นบอลสด UFABET แทงบอลสดยูฟ่าเบท เล่นบอลสดยูฟ่าเบท พนันบอลสด UFABET เดิมพันบอลสด UFABET พนันบอลสดยูฟ่าเบท เดิมพันบอลสดยูฟ่าเบท

OIBDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับแต่ละกลุ่มของบริษัทถูกกำหนดโดยบริษัทเป็นรายได้จากการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม 10-K และแบบฟอร์ม 10-Q ของบริษัท ก่อนค่าชดเชยตามหุ้น ค่าปรับโครงสร้าง ค่าฟ้องร้องหรือค่าระงับข้อพิพาท หรือ กำไร ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม และการด้อยค่าของ

ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่มีอายุยืนยาว คำจำกัดความของบริษัทเกี่ยวกับ OIBDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับแต่ละกลุ่มของบริษัทได้รั

บการแก้ไขเป็นครั้งคราว ฝ่ายบริหารเชื่อว่าเนื่องจากส่วนงานที่ปรับปรุง OIBDA และส่วนที่ปรับปรุง OIBDA เป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ส่วนงาน จึงไม่รวม (1) ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น ค่าชดเชยตามหุ้น และการด้อยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ (2) ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนิ

นงานหลักของส่วนงานเมื่อเวลาผ่านไป (เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง การดำเนินคดีหรือการระงับข้อพิพาทหรือผลกำไร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกรรม) มาตรการเหล่านี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมแก่นักลงทุนในการประเมินบริษัท แบ่งส่วนงานทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในผลการดำเนินงานจากงวดหนึ่งไปยังอีกงวดหนึ่ง OIBDA ที่ปรับตามส่วนงานและ OIBDA ที่ปรับตามส่วนงานเป็นเปอร์เซ็นต์ของ

รายได้จากส่วนงานไม่ได้กำหนดตาม GAAP และควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมจากมาตรการทางการเงินที่กำหนดโดย GAAP ไม่ใช่สิ่งทดแทนหรือเห

นือกว่า ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเหล่านี้คือไม่รวมค่าใช้จ่ายชดเชยตามสต็อกที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัท ผู้บริหารชดเชยข้อจำกัดนี้โดยการสรุปค่าใช้จ่ายชดเชยตามหุ้นภายในตารางที่แนบมาและในเชิงอรรถที่มาพร้อมกับงบการเงิน ข้อจำกัดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการเหล่านี้คือว่ามาตรการเหล่านี้ไม่สะท้อนถึงต้นทุนของค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้าง ค่าดำเนินคดีหรือค่าระงับข้อพิพาทหรือผลกำไร ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม และค่าเสื่อมรา

คาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารชดเชยข้อจำกัดนี้โดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว กำไรและต้นทุนตามส่วนงานภายในข่าว

ประชาสัมพันธ์ทางการเงินและเอกสารที่ยื่นต่อ SEC เมื่อมี การกระทบยอดเพื่อแบ่งส่วนรายได้จากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นมาตรวัด GAAP ที่เทียบเคียงได้มากที่สุด แสดงไว้ในตารางประกอบ

(2) กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วกำหนดโดยบริษัทเป็นกำไรสุทธิก่อนผลหลังหักภาษีของ: การชดเชยตามหุ้น; ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์อายุยืน ค่าปรับโครงสร้าง; การดำเนินคดีหรือการระงับข้อพิพาท ค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์; ต้นทุนที่

เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใหม่ กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วรวมถึงการปรับปรุงสำหรับหุ้นที่เกิดจากการตัดการชดเชยตามหุ้น ฝ่ายบริหารเชื่อว่ากำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วและกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วช่วยให้นักลงทุนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เพิ่มเติมในการวัดผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานในแต่ละงวด เนื่องจากมาตรการเหล่านี้ไม่รวมถึง (i) ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดบางรายการ (เช่น ค่าตอบแทนตามหุ้น การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการด้อยค่าของค่

าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ long- สินทรัพย์ที่มีชีวิต) และ (ii) ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สะท้อนถึงผลลัพธ์หลักของบริษัทเมื่อเวลาผ่านไป (เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง การดำเนินคดีหรือการระงับข้อพิพาท ค่าใช้จ่ายหรือผลกำไร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม) ฝ่ายบริหารยังใช้รายไ

ด้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วและกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อหุ้นสามัญเพื่อวัตถุประสงค์นี้ รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วและรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อหุ้นสามัญไม่ได้กำหนดตาม GAAP และควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมจาก ไม่ใช่เพื่อทดแทนหรือเหนือกว่ามาตรการทางการเงินที่กำหนดโดย GAAP ข้อจำกัดของรายไ

ด้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วและรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อหุ้นสามัญคือ คล้ายกับ OIBDA ที่ปรับปรุงแล้ว พวกเขาไม่รวมต้นทุนบางอย่าง และคำว่า “รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” และ “รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อหุ้นสามัญ” ไม่มี ความหมายที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้น บริษัทอื่นอาจใช้มาตรการเดียวกันหรือชื่อคล้ายกัน

แต่ไม่รวมรายการที่แตกต่างกันหรือใช้การคำนวณที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่ได้ให้มุมมองที่เปรียบเทียบได้กับผลการดำเนินงานของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ฝ่ายบริหารชดเชยข้อจำกัดนี้ด้วยการนำเสนอมาตรการ GAAP ที่เปรียบเทียบได้มากที่สุด รายได้สุทธิและรายได้สุทธิต่อหุ้นปรับลด นำหน้ารายได้สุทธิที่ปรั

บปรุงแล้วและกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วโดยตรงภายในข่าวประชาสัมพันธ์ทางการเงินของบริษัท และโดยการกระทบยอดของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วซึ่งแสดงและอธิบายถึงการปรับปรุงที่เกิดขึ้น การกระทบยอดของรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วกับรายได้สุทธิ ซึ่งเป็นมาตรวัด GAAP ที่เปรียบเทียบได้มากที่สุด แสดงไว้ในตารางประกอบ

(3) กระแสเงินสดอิสระกำหนดโดยบริษัทเป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน หักรายจ่ายฝ่ายทุนและเงินสดที่ได้รับจากการฟ้องร้องหรือระงับข้อพิพาท และบวกด้วยผลประโยชน์ทางภาษีส่วนเกินจากรางวัลตราสารทุน เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้าง เงินสดจ่าย สำหรับค่าธรรมเนี

ยมการดำเนินคดีหรือการระงับข้อพิพาท และเงินสดที่จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ผู้บริหารเชื่อว่ากระแสเงินสดอิสระช่วยให้นักลงทุนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในการวัดสภาพคล่องในการดำเนินงาน เนื่องจากกระแสเงินสดดังกล่าวสะท้อนถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

หลังจากการลงทุนในสินทรัพย์ทุนและก่อนเงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้าง เงินสดที่จ่ายหรือได้รับจากการดำเนินคดีหรือค่าระงับข้อพิพาทหรือผลกำไร และเงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงผลประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทได้รับจากการชดเชยตามหุ้น

ฝ่ายบริหารใช้มาตรการนี้และอาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนในการประเมินความสามารถของบริษัทในการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาส ชำระคืนภาระหนี้ สร้างกระแสเงินสดสำหรับโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลาย รวมถึงการลงทุนซ้ำในธุรกิจ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการซื้อกิจการ และซื้อหุ้นคืน กระแ

สเงินสดอิสระไม่ได้กำหนดตาม GAAP และควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมจากมาตรการที่กำหนดตาม GAAP ไม่ใช่เพื่อทดแทนหรือเหนือกว่า ข้อจำกัดของกระแสเงินสดอิสระคือไม่ได้แสดงถึงการเพิ่มหรือลดของเงินสดทั้งหมดในระหว่างงวด ข้อจำกัดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการนี้คือ คำว่า “กระแสเ

งินสดอิสระ” ไม่มีความหมายที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้น บริษัทอื่นอาจใช้มาตรการเดียวกันหรือชื่อคล้ายกัน แต่ไม่รวมรายการที่แตกต่างกันหรือใช้การคำนวณที่แตกต่างกัน เว็บแทงบอลออนไลน์ ซึ่งอาจไม่ได้ให้มุมมองที่เปรียบเทียบได้กับประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น บริษัท. ฝ่ายบริหารชดเชยข้อจำกัด

นี้ด้วยการนำเสนอมาตรการ GAAP ที่เทียบเคียงได้มากที่สุด เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน นำหน้ากระแสเงินสดอิสระโดยตรงภายในข่าวประชาสัมพันธ์ทางการเงิน และโดยจัดให้มีการกระทบยอดที่แสดงและอธิบายการปรับปรุงที่เกิดขึ้น การกระทบยอดกับเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานแสดงไว้ในตารางประกอบ

(4) คำสั่งซื้อของผู้บริโภคคือคำสั่งซื้อที่จัดส่งในช่วงเวลาที่มีต้นทางในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยหลักมาจาก เว็บไซต์ www.ftd.com และหมายเลขโทรศัพท์ 1-800-SEND-FTD และในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์www.interflora.co.uk และwww.interflora.ie และหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ เป็นหลัก ไม่รวมคำสั่งซื้อที่มาจากร้านดอกไม้หรือร้านค้าปลีกอื่นๆ เพื่อจัดส่งไปยังผู้บริโภค

มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยแสดงถึงจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยที่ได้รับสำหรับคำสั่งซื้อของผู้บริโภคที่จัดส่งในช่วงเวลาหนึ่ง จำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยนี้ถูกกำหนดหลังจากการแปลงจำนวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่ได้รับสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งเป็นหลักในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์เป็นดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยรวมถึงรายได้จากสินค้าและค่าจัดส่งและค่าบริการที่ผู้บริโภคชำระ หักส่วนลดบางส่วนและการคืนเงินบางส่วน

(5) บัญชีแบบชำระเงินหมายถึงสมาชิกที่สมัครและชำระเงินสำหรับบริการเนื้อหาและสื่อหรือการสื่อสารของเรา และสมาชิกที่สมัครสมาชิกยังไม่สิ้นสุดหรือหมดอายุ บัญชีแบบชำระเงินไม่เท่ากับผู้สมัครสมาชิกรายเดียว เนื่องจากผู้สมัครสมาชิกหนึ่งรายสามารถมีบัญชีแบบชำระเงินได้หลายบัญชี ณ เวลาใดก็ตาม

ฐานบัญชีแบบชำระเงินของเราประกอบด้วยบัญชีจำนวนหนึ่งที่ได้รับบริการฟรีเป็นระยะเวลาหนึ่งในฐานะเครื่องมือส่งเสริมการขายหรือการเก็บรักษา และบัญชีจำนวนหนึ่งที่แจ้งให้เราทราบว่าพวกเขากำลังยุติบริการของตนแต่บริการยังคงมีผลอยู่

บัญชีที่ใช้งานของกลุ่มเนื้อหาและสื่อถูกกำหนดเป็นผลรวมของบัญชีจ่ายทั้งหมด ณ วันที่แสดง; ค่าเฉลี่ยรายเดือนสำหรับช่วงเวลาของบัญชีฟรีทั้งหมดที่เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์คิดถึงอดีตออนไลน์ในประเทศหรือต่างประเทศของบริษัท (ไม่รวมฐานข้อมูล The Names) อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเวลานั้น และค่าเฉ

ลี่ยรายเดือนสำหรับระยะเวลาของสมาชิกการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ทั้งหมดที่ได้รับหรือแลกคะแนนในช่วงเวลาดังกล่าว บัญชีที่ใช้งานของส่วนการสื่อสารรวมถึงบัญชีจ่ายของส่วนการสื่อสารทั้งหมด ณ วันที่แสดงรวมกับจำนวนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตฟรีและบัญชีอีเมลที่เข้าสู่ระบบบริการของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 31 วันก่อนหน้า

(6) ARPU คำนวณโดยการหารรายได้จากการบริการที่เกิดจากบัญชีชำระเงินของส่วนงานเนื้อหาและสื่อหรือการสื่อสารของเรา ตามความเหมาะสม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามจำนวนเดือนในช่วงเวลานั้นๆ

(7) Churn คำนวณจากจำนวนรวมของบัญชีจ่ายที่สิ้นสุดหรือหมดอายุในงวด หารด้วยจำนวนเฉลี่ยของบัญชีจ่ายสำหรับงวดนั้น หารด้วยจำนวนเดือนในช่วงเวลานั้นเกี่ยวกับ United Online ® :

United Online, Inc. (Nasdaq: UNTD) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้บริโภคทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งแบรนด์ของบริษัทสามารถดึงดูดผู้ชมทางออนไลน์จำนวนมากซึ่งมีบัญชีผู้บริโภคที่ลงทะเบียนไว้มากกว่า 60 ล้านบัญชี ดอกไม้และข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของบริษัทรวมถึงผลิตภัณฑ์แ

ละบริการสำหรับผู้บริโภคและร้านดอกไม้ปลีก รวมถึงร้านค้าปลีกอื่นๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการดอกไม้ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ธุรกิจดอกไม้ใช้ประโยชน์จาก FTD ( www.ftd.com ) และ Interflora ( www.interflora.co.uk ) ที่ได้รับการยอ

มรับอย่างสูง) แบรนด์ทั้งสองรองรับด้วยโลโก้ Mercury Man ที่แสดงในร้านดอกไม้ค้าปลีกกว่า 40,000 แห่งทั่วโลก บริการเนื้อหาและสื่อของบริษัทประกอบด้วยบริการรำลึกความหลังออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ( www.memorylane.com ) และอีกหลายประเทศในยุโรป ตลอดจนบริการการตลาดสำหรับสมาชิกออนไลน์ ( www.mypoints.com ) บริการด้านการสื่อสารของบริษัทรวมถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในราคาสุดคุ้มที่ให้บริการโดย NetZero ( www.netzero.com ) และ Juno ( www.juno.com )

United Online มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Woodland Hills รัฐแคลิฟอร์เนีย ดำเนินงานผ่านเครือข่ายที่ตั้งทั่วโลกในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และอินเดีย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ United Online มีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่: www.unitedonline.comข้อมูลข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของบทบัญญัติ “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ตามความคาดหวัง การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับการดำเนินงาน

อุตสาหกรรม สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการและสภาพคล่อง ข้อความที่มีคำเช่น “อาจ” “เชื่อ” “คาดการณ์” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “โครงการ” “ประมาณการ” “แนวโน้มธุรกิจ” “ประมาณการ” หรือการแสดงออกที่คล้ายกันถือเป็น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคา

ดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคต รายได้; ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายได้จากการดำเนินงาน รายจ่ายฝ่ายทุน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย การชดเชยตามหุ้น และความคิดริเริ่มทางธุรกิจที่วางแผนไว้ ผลิตภัณฑ์ บริการ และฟีเจ

อร์ต่างๆ ปัจจัยที่เป็นไปได้ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่อยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ได้แก่ ความรุนแรงและระยะเวลาของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการค้าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคุณสมบัติใหม่ หรือความสำเร็จของรูปแบบธุรกิจใหม่ ผลของการแข่งขัน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องและกฎระเบียบหรือการสืบสวนของรัฐบาล รวมถึงการทบทวนหลักปฏิบัติทางธุรกิจ เช่น การตลาด การเรียกเก็บเงิน

การต่ออายุ และแนวทางปฏิบัติหลังการขาย การที่บริษัทไม่สามารถรักษาหรือเพิ่มจำนวนบัญชีแบบฟรีและแบบชำระเงิน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท และสมาชิกของเครือข่ายดอกไม้; การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดอกไม้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดและกฎหมาย การที่บริษัทไม่สามารถรักษา

หรือเพิ่มรายได้จากโฆษณาได้ การเปลี่ยนแปลงของตลาดโฆษณาออนไลน์ ความเสี่ยงด้านตลาดการเงินจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเงินปอนด์อังกฤษและเงินยูโร ผลกระทบของฤดูกาล การที่บริษัทไม่สามารถบังคับใช้หรือปกป้องความเป็นเจ้าของและการใช้ทรัพย์สิน

ทางปัญญา การเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนตามหุ้นเนื่องจากการออกหุ้นในอนาคตหรือเหตุผลอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงค่าตัดจำหน่ายหรือค่าเสื่อมราคาเนื่องจากปัจจัยหลายประการ การตัดจำหน่าย สำรองหรือด้อยค่าของสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงลูกหนี้ ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสินทรัพย์อื่น

ๆ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี ธุรกิจของบริษัท หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คาดว่าจะได้รับ การที่บริษัทไม่สามารถบรรลุผลประโยชน์ตามที่คาดหวังจากการลดกำลังหรือโครงการริเริ่มลดต้นทุนอื่นๆ ว่าบริษัทจะต้องเสียค่าปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ปัญหา

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ระบบ หรือเทคโนโลยีของบริษัท การที่บริษัทไม่สามารถรักษาลูกค้าหลัก ผู้ขาย และบุคลากรไว้ได้ ผลกระทบและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ หนี้ของบริษัท ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงที่ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

ย์ (http://www.sec.gov ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลภายใต้คำบรรยายใต้ภาพ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน” และ “ปัจจัยความเสี่ยง” ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งสะท้อนถึงการวิเคราะห์ของผู้บริ

หาร ณ วันที่ในเอกสารนี้เท่านั้น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวไม่รับประกันประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ ผลลัพธ์ที่รายงานไม่ควรถือเป็นข้อบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการเผยแพร่ผลการแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะ ซึ่งอาจทำขึ้นเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่ในที่นี้หรือเพื่อสะท้อนเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

Mediabistro ของ WebMediaBrands ประกาศซื้อกิจการ Twittercism.com Blog
24 กุมภาพันธ์ 2554 07:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก

นิวยอร์ก—( BUSINESS WIRE )— Mediabistro.com (แผนกหนึ่งของ WebMediaBrands Inc., Nasdaq: WEBM) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้รับสินทรัพย์ของ บล็อก Twittercism .com จาก Shea Bennett คุณเบนเน็ตต์จะทำงานและเขียนหนังสือให้กับ Mediabistro ต่อไป ไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขการซื้อกิจการ

“Shea Bennett ครอบคลุม Twitter มานานกว่าสองปีเกี่ยวกับ Twittercism และตอนนี้เราจะรวมบทวิเคราะห์และความเห็นที่เป็นที่รู้จักของเขาเข้ากับบล็อก AllTwitter ของเราเพื่อสร้างสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นการครอบคลุมที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ Twitter และสังคมที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โมเดลธุรกิจสื่อ”

ทวีตนี“Shea Bennett ครอบคลุม Twitter มานานกว่าสองปีเกี่ยวกับTwittercism และตอนนี้เราจะรวมบทวิเคราะห์และความเห็นที่เป็นที่รู้จักของเขาเข้ากับบล็อกAllTwitter ของเรา เพื่อสร้างสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นการครอบคลุมที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ Twitter และสังคมที่กำลังขยายตัวอ

ย่างรวดเร็ว รูปแบบธุรกิจสื่อ” Alan M. Meckler ประธานและ CEO ของ WebMediaBrands กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสานต่อความเป็นผู้นำของเราในการครอบคลุมการเติบโตอย่างมหาศาลของโซเชียลมีเดียผ่านบล็อกโซเชียลมีเดียต่างๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงAllFacebook , SocialTimesและAllTwitterตลอดจน บริการวิจัยSocialTimesPro และกิจกรรมโซเชียลมีเดีย ”เกี่ยวกับเว็บมีเดียแบรนด์ อิงค์

WebMediaBrands Inc. (Nasdaq: WEBM) ( www.webmediabrands.com) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก เป็นบริษัทสื่ออินเทอร์เน็ตชั้นนำที่ให้บริการด้านเนื้อหา การศึกษา และอาชีพแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและครีเอทีฟผ่านพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ออนไลน์แนวดิ่ง ชุมชน และงานแสดงสิน

ค้า ธุรกิจออนไลน์ของบริษัทประกอบด้วย: (i) mediabistro.com ซึ่งเป็นเครือข่ายบล็อกชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหา การศึกษา ชุมชน และทรัพยากรด้านอา

ชีพ (รวมถึงกระดานสมัครงานออนไลน์ชั้นนำของอุตสาหกรรม) เกี่ยวกับแนวดิ่งของอุตสาหกรรมสื่อหลักๆ รวมถึงสื่อใหม่ โซเชียลมีเดีย Facebook ข่าวทีวี ข่าวกีฬา การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ การออกแบบ โทรศัพท์มือถือ และ Semantic Web; และ (ii) เครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ออน

ไลน์ชั้นนำ ซึ่งรวมถึง BrandsoftheWorld.com และ AdsoftheWorld.com ซึ่งให้บริการเนื้อหา การศึกษา ชุมชน อาชีพและทรัพยากรอื่น ๆ สำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ธุรกิจออนไลน์ของบริษัทยังรวมถึงชุมชน การเป็นสมาชิก และข้อเสนอทางอีคอมเมิร์ซ รวมถึงบริการรายชื่ออิสระ ตลาดกลางสำหรับการออกแบบและการซื้อโลโก้ และบริการสมาชิกระดับพรีเมียม งานแสดงสินค้าและข้อเสนอด้านการศึกษาของบริษัทประกอบด้

วยการประชุม หลักสูตรออนไลน์และแบบตัวต่อตัว และห้องสมุดสมัครสมาชิกวิดีโอในหัวข้อที่ครอบคลุมโดยธุรกิจออนไลน์ของบริษัทorsoBall สร้างการออกกำลังกายร่างกายแกะสลักที่ไม่มีแรงกระแทกผลิตภัณฑ์ออกกำลังกายเฉพาะหน้าท้องเพียงหนึ่งเดียวที่สร้างการออกกำลังกายทั้งร่างกายในขณะที่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลาง

24 กุมภาพันธ์ 2554 07:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกลาสเวกัส–( BUSINESS WIRE )– หนึ่งในผลิตภัณฑ์ฟิตเนสที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาTorsoBall ( www.torsoball.com ) ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างมีเอกลักษณ์เพื่อทดแทนลูกบอลออกกำลังกายแบบคลาสสิกร่วมสมัย

TorsoBall ผสมผสาน การหมุนของเหลวของลูกบอลออกกำลังกายเข้ากับการออกแบบที่จับที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีโครงสร้างเพื่อให้ออกกำลังกายได้ทั่วร่างกายและไม่มีแรงกระแทกโดยเน้นที่หน้าท้อง

“เราใช้ลูกบอลออกกำลังกายและทำให้มันล้ำสมัย”ทวีตนีJerry Abbott ผู้สร้างกล่าวว่า “หลังจาก 20 ปีที่เฝ้าดูผู้คนต่อสู้ดิ้นรนในยิมและที่บ้านในฐานะครูสอนฟิตเนส ฉันต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านฟิตเนส” “เราใช้ลูกบอลออกกำลังกายและทำให้มันล้ำสมัย”

ความอัจฉริยะของ TorsoBallอยู่ที่ความเรียบง่าย ด้วยที่จับบุนวมภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นแกนที่มั่นคง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกลิ้งลูกบอลไปมาได้อย่างอิสระ กระตุ้นช่องท้องอย่างเหมาะสมในขณะที่กระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายทุกส่วนพร้อมกัน โปรแกรมหกสัปดาห์ที่แนะนำช่วยให้ผู้คนได้รับผลลัพธ์ที่ท่วมท้นผู้คนกำลังพูดว่า…

“…ฉันมีเป้าหมายส่วนตัวที่จะลดน้ำหนัก 60 ปอนด์ ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันไปถึงที่นั่นได้เพราะ TorsoBall ฉันไม่เพียงแต่รักความแตกต่างในร่างกายของฉันเท่านั้น แต่ฉันยังมีความสุขกับความรู้สึกของตัวเองด้วย” Michelle G. – 60 Day Challenge – ลดน้ำหนักได้ 30 ปอนด์

“…โภชนาการไม่ได้ทำให้ฉันอดอาหาร การออกกำลังกายค่อนข้างง่ายและเข้ากับตารางเวลาของฉันได้ง่าย และการฝึกแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งก็ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ “ Sean R. – 60 Day Challenge – ลดน้ำหนักได้ 40 ปอนด์

“…ฉันภูมิใจที่ได้ทำตัวอย่างให้กับลูกๆ ของฉัน และรู้สึกสนุกมากขึ้นที่ได้มีส่วนร่วมกับพวกเขา นั่นเป็นเพราะ TorsoBall “ Cindy M. – 60 Day Challenge – ลดน้ำหนักได้ 17 ปอนด์

TorsoBallช่วยให้ผู้คนทุกระดับสามารถปรับแต่งการออกกำลังกายได้ด้วยการติดสายไฟหนังสติ๊กแบบพิเศษเข้ากับที่จับ นี่เป็นการออกกำลังกายที่ท้าทายและเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายสามารถทำได้ง่าย ๆ

บุคคลทั่วไปจะได้รับTorsoBallชุดยางยืด ดีวีดีคำแนะนำ และแผนโภชนาการเต็มรูปแบบ แต่ละคนสามารถเพิ่มสายไฟหนังสติ๊กขั้นสูงเพื่อเพิ่มระดับของการออกกำลังกาย

เกี่ยวกับTorsoBall : หนึ่งในผลิตภัณฑ์ฟิตเนสที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาTorsoBall ( www.torsoball.com ) ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างมีเอกลักษณ์เพื่อทดแทนลูกบอลออกกำลังกายแบบคลาสสิกร่วมสมัย TorsoBall ผสมผสาน การหมุนของเหลวของลูกบอลออกกำลังกายเข้ากับการออกแบบที่จับที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีโครงสร้างเพื่อให้ออกกำลังกายได้ทั่วร่างกายและไม่มีแรงกระแทกโดยเน้นที่หน้าท้อง

เกี่ยวกับ Jerry Abbott : Jerry Abbott หลงใหลในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพมากว่า 20 ปี หลังจากจบวิทยาลัย เขาได้รับการรับรองในฐานะผู้ฝึกสอนฟิตเนสส่วนบุคคลจากสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬานานาชาติ ในความพยายามที่จะมอบวิธีการที่สร้างสรรค์สำหรับผู้คนในการออกกำลังกาย Jerry ได้สร้าง

องค์กรธุรกิจเคลื่อนที่ชื่อFitness On Wheels Jerry ปรับแต่งคำแนะนำการออกกำลังกายให้กับลูกค้าทุกระดับการออกกำลังกายตามความสะดวกในบ้านของพวกเขา

Comcast Corporation จะเข้าร่วมการประชุม Credit Suisse Investor Conferenc24 กุมภาพันธ์ 2554 16:07 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
ฟิลาเดล เฟีย–( BUSINESS WIRE )—ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 Michael J. Angelakis ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Comcast

Corporation (NASDAQ: CMCSA, CMCSK) จะเข้าร่วมในการประชุม Credit Suisse 2011 Global Media and Communications Convergence Conference ใน ไมอามี ฟลอริดา

เว็บแค สต์สดของงานจะมีให้ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่www.cmcsa.com หรือwww.cmcsk.com ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 12:30น. ตามเวลาตะวันออก การเล่นซ้ำตามความต้องการจะพร้อมใช้งานหลังจากจบการนำเสนอไม่นาน

หากต้องการรับข่าวสารทางการเงินของ Comcast ทางอีเมลโดยอัตโนมัติ โปรดไปที่ www.cmcsa.com หรือwww.cmcsk.com และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับคอมคาสท์ คอร์ปอเรชั่น

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA, CMCSK) ( www.comcast.com) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้านความบันเทิง ข้อมูลและการสื่อสารชั้นนำของประเทศ Comcast มีส่วนร่วมหลักในการดำเนินงานระบบเคเบิลผ่าน Comcast Cable และในการพัฒนา การผลิต และการกระจายควา

มบันเทิง ข่าว กีฬา และเนื้อหาอื่น ๆ สำหรับผู้ชมทั่วโลกผ่าน NBCUniversal Comcast Cable เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิดีโอ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแก่ลูกค้าที่อยู่อาศัยและธุรกิจ Comcast เป็นเจ้าของและผู้จัดการส่วนใหญ่ของ NBCUniversal ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ

เครือข่ายเคเบิลบันเทิงและข่าว, เครือข่ายออกอากาศ NBC และ Telemundo, กลุ่มสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น, การดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์, บริษัทภาพยนตร์รายใหญ่และสวนสนุกComcast Corporation จะเข้าร่วมการประชุม Morgan Stanley Investor Conference
24 กุมภาพันธ์ 2554 16:01 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก

ฟิลาเดล เฟีย–( BUSINESS WIRE )– ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 Brian L. Roberts ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA, CMCSK) จะเข้าร่วมการประชุม Morgan Stanley’s Technology, Media and Telecom Conference ใน ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย

เว็บแค สต์สดของงานจะมีให้ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่www.cmcsa.com หรือwww.cmcsk.com ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 15:00 น. ตามเวลาตะวันออก การเล่นซ้ำตามความต้องการจะพร้อมใช้งานหลังจากจบการนำเสนอไม่นาน

หากต้องการรับข่าวสารทางการเงินของ Comcast ทางอีเมลโดยอัตโนมัติ โปรดไปที่ www.cmcsa.com หรือwww.cmcsk.com และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับคอมคาสท์ คอร์ปอเรชั่น

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA, CMCSK) ( www.comcast.com) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้านความบันเทิง ข้อมูลและการสื่อสารชั้นนำของประเทศ Comcast มีส่วนร่วมหลักในการดำเนินงานระบบเคเบิลผ่าน Comcast Cable และในการพัฒนา การผลิต และการกระจายควา

มบันเทิง ข่าว กีฬา และเนื้อหาอื่น ๆ สำหรับผู้ชมทั่วโลกผ่าน NBCUniversal Comcast Cable เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิดีโอ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแก่ลูกค้าที่อยู่อาศัยและธุรกิจ Comcast เป็นเจ้าของและผู้จัดการส่วนใหญ่ของ NBCUniversal ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินก

ารเครือข่ายเคเบิลบันเทิงและข่าว, เครือข่ายออกอากาศ NBC และ Telemundo, กลุ่มสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น, การดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์, บริษัทภาพยนตร์รายใหญ่และสวนสนุก