สมัครเว็บแทงบอล เดิมพันบอลสด UFABET พนันบอลสดยูฟ่าเบท

สมัครเว็บแทงบอล เดิมพันบอลสด UFABET พนันบอลสดยูฟ่าเบท เดิมพันบอลสดยูฟ่าเบท แทงฟุตบอลผ่านเว็บ UFABET เล่นฟุตบอลผ่านเว็บ UFABET พนันฟุตบอลสด UFABET

Yahoo! Inc. ผู้ถือหุ้นสามัญต่อหุ้น – คำนวณแบบปรับลดตาม GAAP ให้ความเข้าใจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยและแนวโน้มที่ส่งผลต่อธุรกิจและต้นทุนการดำเนินงานของเรา มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาเป็นส่วนเสริมและไม่ใช่สิ่งทดแทนหรือเหนือกว่ารายได้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด รายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. และรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. ผู้ถือหุ้นสามัญต่อหุ้น – คำนวณแบบ

ปรับลดตาม GAAP Inc. และรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. ผู้ถือหุ้นสามัญต่อหุ้น – คำนวณแบบปรับลดตาม GAAP Inc. และรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. ผู้ถือหุ้นสามัญต่อหุ้น – คำนวณแบบปรับลดตาม GAAP

รายรับจาก TAC เป็นมาตรวัดทางการเงินแบบ non-GAAP ที่กำหนดเป็นรายรับจาก GAAP หักด้วย TAC TAC ประกอบด้วยการชำระเงินให้กับบุคคลภายนอกที่ได้รวมข้อเสนอการโฆษณาของเราไว้ในเว็บไซต์ของพวกเขา หรือข้อเสนออื่นๆ และการชำระเงินให้กับบริษัทที่นำปริมาณข้อมูลของผู้บริโภคและธุรกิจไป

ยังคุณสมบัติและบริการออนไลน์ของ Yahoo! ตามเงื่อนไขของข้อตกลงการค้นหากับ Microsoft Microsoft จะรักษาส่วนแบ่งรายได้ 12 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการค้นหาสุทธิ (หลังจาก TAC) ที่สร้างจากเครือข่ายโฆษณาของ Yahoo! (ซึ่งประกอบด้วย Yahoo! คุณสมบัติและบริการออนไลน์ของ ‘

เอง ตลอดจนเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบุคคลที่สามที่รวมข้อเสนอโฆษณาของเราไว้ในเว็บไซต์หรือข้อเสนออื่น ๆ ของพวกเขา) ในตลาดที่เปลี่ยนแปลง ยาฮู! รายงานรายได้สุทธิที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงการค้นหาเป็นรายได้ และไม่แสดง TAC ที่เกี่ยวข้องภายในต้นทุนของรายได้อีกต่อไป ดังนั้น สำหรับตลา

ดที่เปลี่ยนผ่าน Yahoo! รายงานรายได้ GAAP ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการค้นหาบนพื้นฐานสุทธิ (หลัง TAC) แทนที่จะเป็นพื้นฐานโดยรวม สำหรับตลาดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายได้จะยังคงบันทึกตามเกณฑ์รวม และ TAC จะบันทึกในต้นทุนของรายได้ เรานำเสนอรายได้จากอดีต TAC เพื่อให้นักลงทุนได้รับ

เมตริกที่บริษัทใช้ในการประเมินและตัดสินใจระหว่างการเปลี่ยนแปลงของ Microsoft และเพื่อให้นักลงทุนได้รับรายได้ที่เทียบเคียงได้เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาก่อน ระหว่าง และหลังจากช่วงการเปลี่ยนแปลง เรานำเสนอมุมมองธุรกิจรายได้จาก TAC เพื่อสะท้อนถึงพลวัตพื้นฐานของธุรกิจในระหว่างการเปลี่ยน

ผ่านของ Microsoft และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า ข้อ จำกัด ของรายได้นอก TAC คือเป็นมาตรการที่เรากำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ภายในและสำหรับนักลงทุนซึ่งอาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท ดังนั้นจึงไม่อาจเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเร

ากับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของเราที่มีการจัดการทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน แต่ระบุถึงผลกระทบของ TAC แตกต่างกัน ฝ่ายบริหารชดเชยข้อจำกัดเหล่านี้โดยอาศัยการวัดทางการเงินแบบ GAAP ที่เทียบเคียงได้ของรายได้ ต้นทุนของรายได้ และกำไรขั้นต้น ซึ่งแต่ละมาตรการรวมถึงผลกระทบของ TAC

กระแสเงินสดอิสระเป็นมาตรวัดทางการเงินแบบ non-GAAP ซึ่งกำหนดเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ปรับปรุงเพื่อรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีส่วนเกินจากค่าตอบแทนตามหุ้น) หักค่าใช้จ่ายด้านทุนสุทธิและเงินปันผลที่ได้รับจากผู้ลงทุนในตราสารทุน เราถือว่ากระแสเงินสดอิสระเป็นตัววัดสภาพคล่องซึ่

งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและนักลงทุนเกี่ยวกับจำนวนเงินสดที่ธุรกิจสร้างขึ้นหลังจากการเข้าซื้อที่ดินและอุปกรณ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับโอกาสเชิงกลยุทธ์รวมถึงการลงทุนใน ธุรกิจของบริษัท การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ การเสริมความแข็งแกร่งของงบดุล และการซื้อหุ้นคืน ข้อจำกัดของกระ

แสเงินสดอิสระคือไม่ได้แสดงถึงการเพิ่มหรือลดของยอดเงินสดสำหรับงวด ฝ่ายบริหารชดเชยข้อจำกัดนี้โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นตาม GAAP ซึ่งรวมการเคลื่อนไหวของเงินสดทั้งหมดในระหว่างงวด

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหัก TAC เป็นการวัดทางการเงินแบบ non-GAAP ที่กำหนดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ต้นทุนรายได้ GAAP บวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม GAAP) หัก TAC เราถือว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดหักด้วย TAC เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์สำหรับต้นทุนการดำเนินงานของเรา เราแยก TAC ออกจากมาตรการนี้

เนื่องจากโดยทั่วไป TAC จะแตกต่างกันไปตามรายได้ที่เราได้รับจากการรับส่งข้อมูลโดยบุคคลที่สามบางราย และการทำเช่นนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจโครงสร้างต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจของเรา ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการวัดแบบ non-GAAP ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดหักด้วย TAC คือมันไม่ได้สะท้อนถึง TAC

รายได้สุทธิแบบ non-GAAP หมายถึงรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. ไม่รวมกำไร ขาดทุน ค่าใช้จ่าย และผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งเราไม่เชื่อว่าจะบ่งชี้ถึงผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องของเรา ในการรายงานผลสำหรับปีงบประมาณ 2009 และรอบระยะเวลาระหว่างกาล เราได้ปรับปรุงรายได้สุทธิที่ไม่ใช่

แบบ GAAP เพื่อไม่รวมค่าใช้จ่ายชดเชยตามหุ้นและผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2010 เป็นต้นไป เราจะไม่ยกเว้นค่าใช้จ่ายชดเชยตามหุ้นและผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ จำนวนเงินงวดก่อนได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการนำเส

นอปัจจุบัน เราถือว่ารายได้สุทธิแบบ non-GAAP และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ต่อหุ้นปรับลดเป็นมาตรการในการทำกำไรซึ่งอำนวยความสะดวกในการคาดการณ์ผลลัพธ์ของเราสำหรับช่วงเวลาในอนาคต และอนุญาตให้มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเรากับช่วงเวลาในอดีต ข้อจำกัดของรายได้สุทธิแบบ non-

GAAP และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ต่อหุ้นปรับลดคือไม่รวมรายการทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิและรายได้สุทธิต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดนี้ ฝ่ายบริหารชดเชยข้อจำกัดนี้โดยอาศัยมาตรการทางการเงินแบบ GAAP ที่เทียบเคียงได้กับรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. และรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. ผู้ถือหุ้นสามัญต่อหุ้น – ปรับลด ซึ่งทั้งสองอย่างนี้รวมกำไร ขาดทุน

ต้นทุนทางตรงสำหรับแต่ละส่วนงานประกอบด้วยต้นทุนของรายได้ (ไม่รวมค่า TAC) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน เช่น ค่าชดเชยพนักงาน (ไม่รวมค่าชดเชยตามหุ้น) ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดในท้องถิ่น และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ก่อนไตรมาสที่สี่ของปี 2010

เราได้รวม TAC ไว้ในต้นทุนทางตรงของส่วนงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ จำนวนเงินงวดก่อนได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอปัจจุบั(2)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วโลกรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมบริการและการดำเนินงาน การตลาด การสนับสนุนลูกค้า ค่าใช้จ่ายทั่วไปและ

การบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆายได้สุทธิแบบ non-GAAP ไม่รวมการชำระเงินคืนสำหรับงวดก่อนหน้า การปรับปรุงการชำระเงินคืนสุทธิ 43 ล้านดอลลาร์ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่าน 11 ล้านดอลลาร์และ 32 ล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2552 และ 31 ธันวาคม 2552 ตามลำดับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการค้นหา (รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของ Microsoft ในการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท ทางเลือกเชิงกลยุทธ์อื่นๆ รวมถึงข้อตกลงของ Google การแข่งขันตัวแทน และการป้องกันการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้อยาฮู! อิงคแนวโน้มธุรกิจแนวโน้มธุรกิจต่อไปนี้อ้างอิงจากข้อมูลและความคาดหวัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554 แนวโน้มธุรกิจของ

Yahoo! ณ วันนี้คาดว่าจะมีให้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทตลอดไตรมาสปัจจุบัน ยาฮู! ไม่ได้ตั้งใจและไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงแนวโน้มธุรกิจให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา; อย่างไรก็ตาม Yahoo! อาจปรับปรุงแนวโน้มธุรกิจหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของมันเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

Legacy Meridian Park Medical Center เป็นแห่งแรกในรัฐโอเรกอนที่ทำการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยแขนหุ่นยนต์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่
25 มกราคม 2554 15:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกทูลาทิน, โอเรกอน–( BUSINESS WIRE )– Legacy Meridian Park Med

ical Centerในทูลาทิน, โอเรกอน ประกาศว่า เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในโอเรกอนที่ทำMAKOplasty ? ซึ่งเป็นกระบวนการลอกผิวข้อเข่าบางส่วนที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดแบบใหม่ที่ใช้เพื่อรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ valenth.com ข้อเข่าเสื่อมระยะกลาง (OA) ของข้อเข่า MAKOplasty ขับเคลื่อนโดย RIO Robotic Arm Interactive Orthopaedic system ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและสม่ำเสมอมากขึ้นสำหรับการยกผิวข้อเข่าบางส่วน

“ในที่สุดเทคโนโลยีก็มาถึงสิ่งที่ฉันต้องการให้เป็น”ทวีตนีขั้นตอนนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมล่าสุดของบริการด้านศัลยกรรมกระดูก ที่ ได้รับรางวัลของ Legacy Meridian Park Medical Center ที่นำเสนอผ่านMeridian Park Total Joint Center Legacy Health ขยายความเชี่ยวชาญใน MAKOplasty โดยได้นำเสนอขั้นตอนการช่วยเหลือโดยหุ่นยนต์ที่ Legacy Salmon Creek Medical Center ในแวนคูเวอร์ รัฐวอชิงตันในปีที่ผ่านมา

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นรูปแบบของโรคข้ออักเสบที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการทั่วโลก จากข้อมูลของ American Academy of Orthopaedic Surgeons โอกาสในการเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยขั้นตอนที่ช่วยรักษาข้อเข่าตามธรรมชาติให้มากขึ้นนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้

ป่วยจำนวนมากที่ใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ใน MAKOplasty ศัลยแพทย์จะเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เสียหายของข้อเข่า (ข้อต่อ) ด้วยวัสดุเทียมแบบกำหนดเอง โดยไม่กระทบต่อกระดูกและเนื้อเยื่อที่แข็งแรงที่อยู่รอบๆ ด้วยหุ่นยนต์นำทางของศัลยแพทย์ในขั้นตอน MAKOplasty ศัลยแพทย์สามารถจัดตำแหน่งข้อเข่าส่วนนั้นได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้การเคลื่อนไหวของข้อเข่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นหลังการผ่าตัด

ผู้ป่วยที่ทำศัลยกรรมด้วย MAKOplasty อาจใช้เวลานอนโรงพยาบาลสั้นกว่า ฟื้นตัวเร็วกว่า และแผลเล็กกว่าเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหมด นอกจากนี้ ยังเสียเลือดน้อยที่สุด พักฟื้นได้เร็วกว่า และแผลเป็นเล็กกว่า ข้อดีอีกอย่างสำหรับหลาย ๆ คนคือการกลับไปใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากทำหัตถการ เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนข้อเข่าทั้งหมด ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนในการฟื้นฟู

Esteban “Steve” Watson ช่างเครื่องสายการบินวัย 54 ปีจากแกลดสโตน รัฐโอเรกอน เชื่อมั่นว่าขั้นตอนนี้เป็นแนวทางที่ดี เขาตัดสินใจอย่างรอบรู้เพื่อรับขั้นตอนนี้เพราะหลังจากค้นคว้ามากมาย เขากล่าวว่า “ในที่สุด เทคโนโลยีก็มาถึงสิ่งที่ฉันต้องการให้เป็น” เขาเคยเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าเมื่อ 6 ปีที่แ

ล้ว โดยใช้เวลาพักฟื้นนานถึง 6 เดือน และรู้สึกประหลาดใจที่เขาฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหนจากการโผล่พ้นหัวเข่าบางส่วน หลังจาก Dr. Kevin Murphy ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่ Legacy Meridian Park Medical Center ทำการผ่าตัดด้วยวิธี MAKOplasty เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม Watson ก็สามารถขับรถไปที่นัดหมายหลังการผ่าตัดในอีกเจ็ดวันต่อมา และจะพร้อมที่จะกลับไปทำงานในสามหรือสี่วัน สัปดาห์หลังการผ่าตัด

เมื่อดาวน์โหลดแล้ว แอปพลิเคชันจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกจากหนึ่งในสี่สีและการกำหนดค่าที่แตกต่างกันของ MINI Countryman ซึ่งซ้อนทับบนฟีดวิดีโอสดจากกล้องในตัวของโทรศัพท์ หลังจากปรับขนาดและหมุนโมเดล 3 มิติแบบกำหนดเองให้เข้าที่แล้ว ผู้ใช้สามารถจับภาพสแนปช็อตของฉากเพื่อบันทึกลงในแกลเลอรีรูปภาพ ซึ่งให้ตัวเลือกในการแชร์ภาพกับเพื่อน ๆ ผ่านทาง Facebook หรืออีเมล

“ตั้งแต่เริ่มต้น แอปพลิเคชัน iPhone นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นภาพ MINI Countryman ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในโรงรถของพวกเขา” จอห์น บัตเลอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Butler, Shine, Stern & Partners กล่าว “มันเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการที่ MINI เป็นนักโฆษณาที่มักจะทำการตลาดโดยผสานรวมเทคโนโลยีเกิดใหม่เข้ากับสื่อดั้งเดิมเป็นเจ้าแรก เราตื่นเต้นกับผลลัพธ์ที่ได้ และมีความสุขกับการทำงานร่วมกันกับ Helios”ซอฟต์แวร์ Autodesk Maya 2012: วิธีใหม่ในการสำรวจ ปรับแต่ง และนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ชนะรางวัลออสการ์ขยายชุดเครื่องมือสำหรับการจำลองภาพล่วงหน้า การสร้างต้นแบบเกม และการจำลอง

01 มีนาคม 2554 08:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกซาน ราฟาเอล, แคลิฟอร์เนีย–( BUSINESS WIRE )— Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) ประกาศว่า ซอฟต์แวร์ Autodesk Maya 2012 3D modeling, animation, visual effects, rendering and compositing

software ประกอบด้วยชุดเครื่องมือใหม่อันทรงพลังสำหรับการแสดงภาพล่วงหน้าและการสร้างต้นแบบเกม ขยายความสามารถในการจำลองและการรวมไปป์ไลน์ที่ดีขึ้น รุ่นใหม่นี้ยังมีเวิร์กโฟลว์แบบขั้นตอนเดียวเพื่อให้ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูล 3D ได้โดยตรงระหว่าง Maya, Autodesk MotionBuilder ,

Autodesk MudboxและAutodesk Softimage Interactive Creative Environment (ICE) เวอร์ชันล่าสุดเพื่อการรวมไปป์ไลน์ที่ดียิ่งขึ้น

“วิวพอร์ตที่มีความเที่ยงตรงสูง การปรับปรุง Nucleus และการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม ทำให้ Maya 2012 มีความยืดหยุ่น ทรงพลัง และทันสมัยมากขึ้น”

ทวีตนี้“Maya ยังคงขับเคลื่อนนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เกม และโทรทัศน์ ตั้งแต่ ‘Black Swan’ ไปจนถึง ‘EA SPORTS MMA’ และ ‘NCIS’ มาตรฐานการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ กำลังถูกกำหนดขึ้นในการผลิตทุกประเภท” Marc Petitอาวุโส กล่าว รองประธานฝ่าย Autodesk Media &

Entertainment “ด้วยงาน Maya 2012 เราได้มุ่งเน้นระยะยาวอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการสร้างสรรค์ซ้ำแบบเรียลไทม์ด้วยการปรับปรุง Maya viewport เพื่อรับมือกับเทรนด์ใหม่ในการสร้างภาพล่วงหน้า การสร้างภาพยนตร์เสมือนจริง และการสร้างต้นแบบเกม”

Peter Shipkov ผู้อำนวยการด้านเทคนิคของ Digital Domain กล่าวว่า “ช่องมองภาพที่มีความเที่ยงตรงสูง การปรับปรุง Nucleus และการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม ทำให้ Maya 2012 มีความยืดหยุ่น ทรงพลัง และทันสมัยมากขึ้น”คุณสมบัติใหม่ที่สำคัญในซอฟต์แวร์ Autodesk Maya 2012

การ ปรับปรุง Viewport 2.0 — ตอนนี้มีเอฟเฟ็กต์แบบเต็มหน้าจอ: ภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว ความชัดลึกและการบดบังโดยรอบ การแสดงส่วนประกอบและเครื่องมือควบคุม ความสามารถในการแสดงผลเป็นชุด และ API ประสิทธิภาพสูง (อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน)

การเรนเดอร์ผ่านโหนด — ความสามารถในการสร้างและแก้ไขการเรนเดอร์ผ่านโหนดตามโหนดและเรนเดอร์เอาท์พุตที่ผสมโดยตรงโดยใช้มิทัลเรย์เรนเดอร์
เส้นทางการเคลื่อนไหวที่แก้ไขได้ — แก้ไขภาพเคลื่อนไหวโดยตรงในวิวพอร์ต โดยไม่จำเป็นต้องสลับบริบทไปที่เครื่องมือแก้ไขกราฟ

การปรับปรุงซีเควนเซอร์ — เพลย์ลิสต์ซีเควนเซอร์พร้อมมุมมองสเปรดชีตที่กำหนดค่าได้เพื่อจัดลำดับคลิปใหม่ แก้ไขจุดเข้าและออก และเปลี่ยนการกำหนดกล้อง เช่นเดียวกับการรองรับเสียงหลายแทร็กและความสามารถในการส่งออกหลายช็อตเป็นลำดับเดียวสำหรับการเรนเดอร์ภาพยนตร์ในเกมที่ง่ายขึ้นหรือส่งออก

ไปยังเอ็นจิ้นเกSubstance Smart Textures — ไลบรารีของ 80 ไดนามิก เคลื่อนไหวได้ และแก้ไขได้ โดยไม่ขึ้นกับความละเอียดของ Substance smart textures และฟิลเตอร์ ซึ่งมีพื้นที่ดิสก์เพียงเล็กน้อย พื้นผิวยังสามารถแปลงเป็นบิตแมปสำหรับการเรนเดอร์หรือการอบ

Craft Animation Tools — เครื่องมือสร้างภาพเคลื่อนไหวใหม่สี่ชุดจากเครื่องมือสร้างภาพเคลื่อนไหว Craft Director Studio เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของกล้องที่น่าเชื่อถือและซับซ้อนซึ่งเลียนแบบการตั้งค่าในโลกแห่งความเป็นจริง และแบบจำลอง pre-rigged สี่รุ่น (รถสองคันและเครื่องบินสองลำ) เพื่อจำลองการเคลื่อนไหวของยานพาหนะ การจดจำภูมิประเทศได้ง่ายขึ้น การแสดงภาพล่วงหน้าและภาพยนตร์ในเกม

ตัวเลือกการจำลองแบบใหม่ — ผสานรวม เอ็นจิ้น NVIDIA PhysX แบบมัลติเธรด * สำหรับการจำลองร่างกายแบบแข็งแบบคงที่ ไดนามิก และไคเนมาติกโดยตรงในวิวพอร์ตของ Maya และปลั๊กอิน Digital Molecular Matter สำหรับการจำลองที่ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ จาก Pixelux Entertainmen
t
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงวิดีโอฟีเจอร์ใหม่ โปรดไปที่เว็บไซต์ Maya ( www.autodesk.com/maya ) และอ่านบล็อกของ Maya AREA: Mayalicious ของ Cory Mogk , Duncan’s Corner และ My Oh Maya! ของ Steven Roselle !ราคาและห้องว่าง

Autodesk คาดการณ์ว่า Maya 2012 จะพร้อมใช้งานเป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน 2011 ราคาขายปลีกที่ Autodesk แนะนำ (MSRP) สำหรับใบ

อนุญาตแบบสแตนด์อโลนของ Autodesk Maya 2012 คือ US$3,495** ราคาอัพเกรดจาก Maya 2011 เป็น Maya 2012 คือ US$1,745** MSRP Autodesk Subscriptionพร้อม Gold Support สามารถซื้อพร้อมกันกับผลิตภัณฑ์หรืออัพเกรดการซื้อในราคา US$895** MSRP ต่อปี

นอกจากนี้ Autodesk Maya 2012 ยังคาดว่าจะพร้อมใช้งานโดยเป็นส่วนหนึ่งของAutodesk Entertainment Creation Suite Premium 2012ซึ่งให้บริการ Maya ร่วมกับซอฟต์แวร์ Softimage, Mudbox และ MotionBuilder ในราคา $6,495** MSRP ซึ่งคิดเป็นต้นทุนที่ประหยัดได้ 42

เปอร์เซ็นต์** เมื่อเทียบกับการซื้อซอฟต์แวร์ แยกกั ใช้ได้กับแพลตฟอร์ม Windows ของ Autodesk Maya 2012 เท่านั้ ราคาระหว่างประเทศและการประหยัดอาจแตกต่างกันไเกี่ยวกับออโต้เดสก์

Autodesk, Inc. เป็นผู้นำด้าน ซอฟต์แวร์ การออกแบบ 3 มิติวิศวกรรม และความบันเทิง ลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิต สถาปัตยกรรม อาคาร การก่อสร้าง และสื่อและความบันเทิง รวมถึงผู้ชนะรางวัลออสการ์สาขาวิชวลเอฟเฟ็กต์ยอดเยี่ยม 16 ครั้งล่าสุด ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk เพื่อออกแบบ แสด

งภาพ และจำลองแนวคิดของตน นับตั้งแต่เปิดตัวซอฟต์แวร์ AutoCAD ในปี 1982 Autodesk ยังคงพัฒนาผลงานซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับตลาดทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autodesk โปรดไปที่ www.autodesk.com

Autodesk, AutoCAD, Maya, MotionBuilder, Mudbox และ Softimage เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Autodesk, Inc. และ/หรือบริษัทสาขาและ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ Academy Award เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ

Academy of Motion Picture Arts and Sciences Mental Ray เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Mental Image GmbH ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดย Autodesk, Inc. ชื่อแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Autodesk ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ระบบนี้จัดทำแผนก่อนการผ่าตัดแก่ศัลยแพทย์ซึ่งมีรายละเอียดเทคนิคในการเตรียมกระดูกและการวางตำแหน่งรากฟันเทียมแบบกำหนดเองโดยใช้การสแกน CT ที่หัวเข่าของผู้ป่วย ในระหว่างขั้นตอน ระบบจะสร้างภาพเสมือนจริงสามมิติของพื้นผิวกระดูกของผู้ป่วย และเชื่อมโยงภาพเข้ากับแผนการผ่าตัดที่ตั้งโ

ปรแกรมไว้ล่วงหน้า เมื่อศัลยแพทย์ใช้แขนหุ่นยนต์ การตอบรับด้วยการสัมผัส เสียง และภาพจะจำกัดการเตรียมกระดูกให้อยู่ในบริเวณที่เป็นโรค และช่วยให้ได้ตำแหน่งและตำแหน่งของรากฟันเทียมที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่จะทำการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าแบบแผลเล็กที่ Legacy Meridian Park Medical Center ได้แก่:James Ballard, MDเป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูข้อต่อในผู้ใหญ่กับ Oregon Orthopedic &Sports Medicin

e Clinic LLP ในทูลาทินและโอเรกอนซิตี รัฐโอเรกอKevin Murphy, MDเป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมการฝึกอบรมมิตรภาพด้านเวชศาสตร์การกีฬา โดยฝึกที่ Sports Medicine Oregon ใน Tigard, OrScott Grewe, MDเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่ได้รับการรับรองจาก Orthopaedics Northwest ใน Tigard, Ore. มีประสบการณ์และมิตรภาพที่ไรับการฝึกฝนในด้านข้อเข่า ไหล่ เวชศาสตร์การกีฬ